true

ویژه های خبری

اعلامیه نهضت اسلامی افغانستان در پیوند به بیست و ششم دلو روز عزت سرفرازی ملت مسلمان افغانستان

تفاوت بین شکست روسها و اشغال آمریکا درکشور

سی یک سال ازخروج سربازان اتحادجماهیر شوروی از کشورما می گذرد.
تجاوز وشکست روس ها از افغانستان از آن دست تحولاتی بود که درشکل گیری جغرافیا و تعاملات سیاسی جهان نقش اساسی ایفا نمود و مردم افغانستان در این میان در میان مفاهیمی چون مجاهدان، قربانیان جنگ مهاجران توده ای ومیلیونی و اینک آسیب دیده ترین مردم دنیا در نوسان بوده اند.
روس ها با اشغال افغانستان به دنبال خود خط سیاهی کشیدند و کارنامه قطوری درتخریب و کشتارمردم افغانستان از خود برجای گذاشتند. تبعات این تجاوز درصورت ادامه جنگ ها وشکل گیری جنگ های جدید وتجاوز های متعدد دیگر همانند تجاوز از جنوب ودرفرجام تجاوز امریکا را در پی داشت که تا اکنون مردم افغانستان به عنوانی یک قربانی میان مرگ وزندگی دست دست و پنجه نرم می کند.
گوارا بودن طعم پیروزی بر ارتش شکست ناپذیرشوروی با تلخی خود خواهی راکت باران کابل یک جا شد و این فرصت تاریخی از مردم افغانستان باز ستانده شد ومردم افغانستان در میان آوارهای مخروبه این جنگ باقی ماندند.
مردم افغانستان در کمتر از یک قرن سه تجاوز را تجربه نمودند وهم اکنون این مصیبت با تمام معنا به شکل های دیگری وگونه های درد دهنده تری ادامه دارد.
آنچه از تحولات اخیر در عرصه بین المللی نسبت به افغانستان دیده شده است، ظهور روسیه را مجددا در صفحه سیاست افغانستان را نشان می دهد که به مبهم بودن دورنمای صلح درافغانستان تعبیر می شود.
سی و یک سال پس از این تجاوز، بازهم افغانستان در گرداب دور باطل سبک وسنگین شدن سیاست های واشنگتن ومسکو دست وپا می زند و نسلی بعد نسلی در خدمت این استعمار پیر برای ادامه کشتار مردم افغانستان پدید آورده می شود و در منطقه نیز، خرده متجاوزانی هستند که از ریختن خون مردم افغانستان سیری ندارند.
ودرفرجام سرِ روس و امریکا را فرود می خواهیم.
موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

مطالب مشابه


اخبار و اطلاعیه
دیدگاه
آموزش