true

ویژه های خبری

دستورکار دولت وحدت ملی؛ طرحی از سوی نهضت اسلام افغانستان

مقدمه

افغانستان در اوضاع و احوال کنونی، با پیچیده ترین قضایای حیات سیاسی و اجتماعی خویش روبه رو است. کشوری نه درحال گذار از جنگ بلکه عملا درگیر با شورش های مسلحانه، دشوار گذار ترین انتخاب هارا پیش روی کسانی که به امروز و فردای افغانستان می اندیشند، سپری می کند. نیاز جامعه به مقوله های مهم و معقولی چون امنیت، رفاه اجتماعی و رشد مدنی و امثال آن به سان رشته های بهم تنیده ای اند که شاکله اصلی خواست جامعه کشور را تمثیل می کنند.

استبداد زدگی روان عمومی جامعه هم به گونه ای خفقان آور است که رشد ارزش های مردم سالاری را به کندی گیج کننده ای روبه رو ساخته و پیوند های حاکمیت برمبنای احترام به حقوق شهروندی را هنوز در زوایای اندیشه قشر های پایین جامعه ناشناخته باقی گذاشته است. در چنین فضای ناپایداری نسل نوی تربیت یافته است که با ذهنیتی ساخته و پرداخته شده در فضای بی ثبات مهاجرت های درون- بیرون کشور، در صحنه کنونی حضور یافته اند.

حضور سایه سربی وسنگین جنگ بر حیات کشور وحس سرد بربدنه تفاله های جنگی که در ذهنیت جامعه ته نشین شده است، تا پیمانه زیادی کفه های ترازوی هر مقیاسی برمبنای مقوله های کلان ملی چون ارزش های بزرگ مردم سالاری، احترام گذاشتن به رای سیاسی اکثریت و اصالت انتخاب را بدون هیچ ثباتی در نوسان نگهداشته است.

اما با همه دشواری هایی که دیده می شود، بارقه های امید زیادی نیز قدمی افرازد که نمایندگی از یک ذهنیت عمومی به طرف مثبت، می نماید. چون فضای جنگ افروزی ای که چهاردهه قبل به عنوان محصول جنگ سرد به فکر چپ و ت جامعه تزریق می گردید امروز دیگر جای خود را به ذهنیتی متفاوت به آن سپرده است که همانا رشد، توسعه و نیز امید واری به آینده شاخصه آن می باشد. آنگونه به نظر می رسد که افغانستان با آنکه پایی در لجن جنگ، نا امنی، بی ثباتی و عدم اعتماد فرو مانده دارد، اما از نظر روح کلی جامعه وباور دسته جمعی حرکتی در تای رهایی از این لجن را از خود تبارز می دهد که نماد آن را در روی آوردن بخشی بزرگ از جامعه به ارزش های جهان شمول در عرصه سیاست و مردم سالاری می توان عنوان نمود.

دولت وحدت ملی در حد لازم به حساسیت های خاص جامعه التفات داشته و کوشیده است که از لحاظ اندیشگی در عقب مردم گام بردارد. ذهنیت گیری دولت وحدت ملی به گونه ای است که بایستی از عقب مردم راه رفت تا تفاوت ها، خواست ها ونیاز های آنان را به درستی نشانی شد نمود. اما در قسمت جمع بندی، اریه راهکار های مناسب، طراحی استراتیژی ها لزوما باید به عنوان منعکس کننده خواست جامعه باید در جلو ودر صف مقدم مردم ایستاد.

دولت وحدت ملی تجلی ای است از خواست عمومی جامعه افغانستان که درپیشاپیش خواست های آنان، حفظ سلامت دینی جامعه، پاسداری از ارزش های متعالی انسانی و رسیدگی به نیاز های مبرم جامعه می باشد. این خواست ها چیزی نیست که هر طیفی از سیاست مداران که اندک ترین التفاتی به جامعه داشته باشند، قابل اغماض باشد. اما از نظر دولت وحدت ملی در سروصورت بخشیدن به راهکاری که بتوان با عبور ازمسیر آن به آن دست یافت، بحث و نظرزیادی وجود داشته ودارد. 

با شکست تفکر واندیشه نوع سوسیالیستی جریان روشنفکری در سطح بین المللی میزان اعتبار و آبروی حلقات این طیف در داخل کشور نیزآب وتاب خود را از دست داد. این اندیشه در افغانستان نه تنها که ره به جایی نبرد بلکه مرتکب فحش ترین اشتباهاتی نیز گردید که تاریخ خونین آن نیز ذهنیت تاریخ معاصر را مکدر ساخته است. از سویی ذهنیت لیبرالی کشور که هرازگاهی خود را نشان می داد، در دامنه تداوم  بعد از حوادث یازدهم سپتامبر و تحول جدید در افغانستان با وفرت فرصتی که برای طرفداران آن دست داده بود، نه تنها موفق بیرون نیامد بلکه خبط های بزرگی را مرتکب گردید که باور به آن نیز مغشوش ومخدوش شد.

دولت وحدت ملی  به این نقطه تمرکز می نماید که چگونه می توان حلقه وصلی را برای مردم نشان بدهد که بتوان به محور آن هم به حفظ سلامت دینی جامعه رسید، هم به نقطه اشتراک میان طیف های اصیل اسلامی و نیروهای تکنوکرات. واضح است که افغانستان همان گونه که نیاز به نیرو های مقاومت داشته است به جریان هایی که برمحور تخصص و کارگزاری شکل یافته اند نیز نیاز مبرم داشته است. دراین ارزش پسندی و تخصص مداری، آنکه بهتر توانسته است آیینه دار واقعیت های افغانستان باشد، گروه کاری ریاست اجرائیه دولت وحدت ملی می باشد. 

برای دانلود کتاب کلیک کنید


دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید

مطالب مشابه


اخبار و اطلاعیه
دیدگاه
آموزش