طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 6878060

• تعداد بازدیدکننده: 6128129

• تعداد بازدید امروز: 764

• کاربران آنلاین: 450

 
 

مجله دو هفتگی قدس شماره 14

موضوع: مجله

روز جهاني قدس سال هزاروسه صد و هشتاد نه هجري خورشيدي يكي از روز هاي عطف در تاريخ پيوند مردم افغانستان با مردم فلسطين بود. در اين روز كه ديگر كابل نه به طور مقطعي و موسمي بلكه به مثابه يكي از روز هاي مهم جهان اسلام كه بر اين مردم حقي دارد، براي تجليل از روز جهاني قدس به استقبال مي رفت شهر حال وهواي ديگري داشت. در واقع روز جهاني قدس كه به هدف سهيم ساختن آحاد ملت اسلامي به اين قضيه است و منظور از آن همه گير ساختن اين قضيه وكشيدن آن از حوزه بحث هاي تئوريك ومبدل نمودن آن به يك گفتمان ديني، سياسي وفرهنگي است، كابل را دگرگون ساخت.

اين روزجهاني قدس كه سال هاي قبل درميان اوج وموج نابا وري ها در كشور ما به توفيق الهي و به يمن جوانان مومن اين سرزمين جوانه زد، در سال روان بدون هيچ دغدغه اي چندين مساجد عمده شهر كابل آرزوي تجليل ازاين روز را داشتند وبار ها براي رهبري شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف آمادگي خود براي برگزاري آن را ابراز داشتند.

روز جهاني قدس سال روان، مستقيما قضاياي داغ سرزمين هاي اشغالي رازيرنظرداشت و درراستاي انعكاس آن به ملت عزيز ونجيب افغانستان كوشيد وخوشبختانه كه موفق هم بدرآمد.

 

برجستگي هاي روزجهاني قدس سال 1389هـ.ش:

الف: بزرگداشت سال جاري " بازگشت اقصا " ناميده شد. اين نام گذاري نه تصادفي بود ونه هم تخيلي. روشن است كه درسال گذشته حوادثي پديد آمد كه رژيم صهيونيستي را سخت تكان داد. نخست اين كه درغزه محاصره هاي كشنده اي كه از سوي رژيم برملت عزيز فلسطين تحميل گرديده بود، نتوانست تا قامت بلند مقاومت ملت مومن فلسطين رابشكند. شكستن حصار اقتصادي غزه وبه شهادت رسيدن مسافران كاروان آزادي يكبار ديگر هويت رژيم را درانظار عمومي دنيا به حد آخر لكه دارساخت واين خود نمونه اي است براي ايجاد باوربراي آناني كه قدس را ازدست رفته تصورمي كنند. در سال روان كوشيده شد تا براين محور تاكيد صورت گيرد كه اقدامات بين المللي وبه خصوص جهان اسلام وبه خصوص كشور هاي اسلامي منطقه مي توانند تا رژيم را به كرنش دربرابرخواست مردم فلسطين وادار نمايند.

ب: مقرون بودن روزجهاني قدس به موسم انتخابات درافغانستان نيز يكي ازنقطه هاي مهم واساسي اي بود كه در سال روان تجليل ازروزجهاني قدس را معنا دارترمي ساخت. علاقه مندان ودلسوختگان قدس كه بعضا مشاغل تبليغاتي خود را داشتند نداي شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف به تجليل ازاين روز را لبيك گفتند واين روز را اولويت دادند. پس سزاواراست تا اين نقطه به طور جداگانه مورد مطالعه قرار بگيرد. زيرا برخي ها دراين موسم كه گرمي انتخابات را با خود دارد، پاي مصلحت هايي را بكشند و از اقدام به چنين كاري طفره بروند. اما تجليل شكوهمند اين روز در افغانستان، اين نكته را ثابت ساخت كه مردم افغانستان به خصوص شورای فرهنگی حامیان قدس شریف اگر اولويت هاي ديگري هم داشته باشند اين اولويت را فراموش نخواهند كرد كه تا قدس در اشغال است هيچ اولويت ديگري جاي آن را نمي‎تواند بگيرد.

ج: در شعار هايي كه ازسوي شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف انتخاب گرديده بود نيز دقت كافي به عمل آمده بود. درشعار ها كوشش به عمل آمده بود تا به صورت بي باكانه پرده ازروي جنايات رژيم كه دامنه جنايات آن روزبه روز روبه افزايش است، برداشته شود. اين كه سران رژيم دم ازنابودي همه جانبه مردم فلسطين مي زنند ديگر سخن زدن درپرده و دورن پوست معنا ندارد. همين است كه با شعارهاي شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف در سال روان با يك نوع صراحت لهجه روبه رو مي‌گرديم. شعار هايي چون اسرائيل خوابي است كه تعبيرآن نابودي به دست اسلام است ويا طليعه آزادي قدس شريف براي مسلمانان جهان و به خصوص براي ملت مسلمان افغانستان تبريك باد! ويا نابودي اسرائيل را براي ساختن دنیايی صلح آميز تر و امن تر باور داريم... وتاييد همه جانبه حضار از اين شعار ها وحمل اين شعار ها وپلاكارت ها خود خيلي معناداراست.

باتوجه به شرايط كنوني كشور ما براي كسي كه براي خود نام ونشاني ازحاميان رژيم دست وپامي كند اين گونه شعار سردادن ها نه تنها كه در چنبره درايت وخبره سياسي نمي آيد بلكه درحكم چيزي از مقوله انتحار نيز به شمار مي‌رود.

د: نقطه مهم ديگر در همايش سال روان اين بود كه درسخنراني رهبري شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف تاكيد زيادي به نقش مردم كشورهاي مسلمان درتعيين سرنوشت ملت به اسارت كشيده فلسطين بود. زماني كه كسي از ماوراي بحار كه هيچ نوع قدر مشتركي با ملت فلسطين ندارد وآنچه با ملت فلسطين انجام داده همانا شركت درقتل آنان بوده وظيفه اي جز تامين اسلحه براي رژيم خون آشام اسرائيل نداشته است، به خوداين حق رامي دهد كه درسرنوشت ملت فلسطين دخالت كند وچارچوب هايي سياسي را مشخص نمايد چه مانعي دارد تا ملت‎هاي اسلامي به خود اين حق را بدهند تا در امر ياري و همياري مردم فلسطين كه به گونه‎هاي بيشماري پيوند باهمي دارند دست به كار شوند. رهبري نهضت اسلامي به اين حق ملت هاي اسلامي تاكيد هاي زيادي داشت. اوبه صراحت به اين نكته تاكيد كردكه بعد مكاني ما عذروبهانه براي دست گرفتن از همكاري مردم فلسطين شده نمي تواند. اين معنا نداردكه ما بگوييم كه با اثر اين فاصله مكاني كاري ا زدست مان ساخته نيست. رئيس شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف افزود كه همين سكوت دربرابرمظالم رژيم آهسته آهسته كاررا طوري خواهد ساخت كه ما دربرابر گونه هاي تبهكاري رژيم به سكوت عادت بگيريم تازماني فرابرسد كه قله هاي هندوكش هم نتواند مانع مطامع صهيونيزم بين المللي گردد. نقطه عطف ديگري كه درسخنراني رهبري شورا قابل مكث بود اين بود كه اين قضيه فلسطين يك قضيه ملي و سياسي ياهم منازعه متعارف ميان دو دولت نيست كه بتوان به محكمه بين المللي آن را راجع ساخت و منتظر نتيجه نشست. بلكه اين قضيه يكي از قضايايي است كه مستقیماً به ايمان و باور مان پيوند دارد. زماني ما به اداي نماز مي پردازيم واين را به مثابه يك واجب شرعي مي دانيم، آيا به پرسش اشغال بيت المقدس قبله نخست مسلمانان چه پاسخي داريم ؟

هـ: رئيس شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف پيشاپيش بيش ازيكهزار نفربعدازاداي نمازجمعه اخيرماه مبارك رمضان از كارته پروان به طرف گردنه باغ بالا به راهپيمايي پرداخته بوده و بعد ازحضور درجمع ساير اشتراك كنند گان سخنراني نمود كه نقاط برجسته آن قبلا تحليل گرديد. اما امسال كاري بيشتراز اين هم بايد انجام مي يافت. درست است كه درجمع حضار سخنراني مبسوطي صورت گرفته بود، اما هنوزهم اين سخن باقي بودكه بايد از محلي نزديك تر اين پيام به گوش نهادهاي بين المللي رسانده مي شد. همين بود كه درختم محفل به اشتراك جمع غفيري ازمردم راهپيمايي دربرابردفتر سازمان ملل متحد به راه افتيد. تعداد زيادي ازاشتراك كنندگان رهسپارمركز شهر گرديده و براي ابراز خشم ونفرت مردم مسلمان افغانستان از اقدامات رژيم سفاك اسرائيل در برابردفتر سازمان ملل متحد پيام مردم مسلمان افغانستان به گوش اين سازمان رسانده شد. حوالي ساعت 5 عصر كه روزه داران همه با شكيبايي دراين محافل اشتراك كرده بودند. با آنكه آمادگي بيشتراز اين راهم داشتند جاده هاي دفتر سازمان ملل متحد را ترك گفته و رهسپار دفتر مركزي شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف شدند .

13/6/1389 كابل افغانستان

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1505
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر آثار این موضوع

فصلنامه فکر؛ ترجمان فکر و اندیشه شما!

ماهنامه نهضت اسلامی افغانستان شماره چهارم و پنجم

مجله نهضت اسلامی شماره 3

مجله نهضت اسلامی شماره 2

مجله قدس شماره 22

ماهنامه قدس شماره 21

ماهنامه نهضت اسلامی افغانستان

ماهنامه قدس شماره 20 قوس 1391

ماهنامه قدس شماره 19 (ماه قوس)

ماهنامه قدس، ویژه هفته شهید و هفته صلح و وحدت ملی

مجله قدس ویِژه مراسم روز جهانی قدس 1391

مجله دو هفتگی قدس شماره 16

مجله دو هفتگی قدس شماره 15

مجله دو هفتگی قدس شماره 13

مجله دو هفتگی قدس شماره 12

مجله دو هفتگی قدس شماره 11

مجله دو هفتگی قدس شماره 10

مجله دو هفتگی قدس شماره 9

مجله دو هفتگی قدس شماره 8

مجله دو هفتگی قدس شماره 7

مجله دو هفتگی قدس شماره 6

مجله دو هفتگی قدس شماره 5

مجله دو هفتگی قدس شماره 4

مجله دو هفتگی قدس شماره 3

مجله دو هفتگی قدس شماره 2

مجله دو هفتگی قدس شماره 1

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

اعلامیه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

استند و تابلوهای کنفرانس ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.